1 Általános - Alkalmazási terület
1.1 Ezek a feltételek vonatkoznak az e-shelf-labels - S&K Solutions GmbH & Co KG (e-shelf-labels) és a szerződő fél közötti minden jelenlegi és jövőbeli üzleti kapcsolatra, amely a termékek (áruk) szállítására és a munkateljesítmények (szolgáltatások) nyújtására vonatkozik.
1.2. Szerződő partner a jelen szerződési feltételek értelmében minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely a jelen szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytat.
1.3. A szerződő partner eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételei nem válnak a szerződés részévé, még akkor sem, ha azokról tudomással bírnak, kivéve, ha érvényességükhöz kifejezetten írásban hozzájárulnak.

2 Szerződéskötés és írásbeli forma
2.1 A szerződés tárgya kizárólag az eladott áru, a tulajdonságokkal és jellemzőkkel, valamint a rendeltetésszerű felhasználással együtt, a külön írásbeli megállapodás vagy az áruhoz mellékelt leírás szerint. Egyéb vagy szélesebb körű tulajdonságok és/vagy ezen túlmenő felhasználási cél csak akkor tekintendő elfogadottnak, ha azt az e-shelf-labels kifejezetten írásban megerősítette.
2.2 Az e-shelf-labels ajánlatai változhatnak. A műszaki változtatások, valamint a forma, a szín és/vagy a súly megváltoztatása az ésszerűség határain belül maradnak. A rajzok, illusztrációk, méretek, súlyok és egyéb teljesítményadatok csak akkor kötelező érvényűek, ha erről kifejezetten írásban állapodtak meg.
2.3 A megrendelés leadásával a szerződő fél kötelező érvényűen kinyilvánítja szándékát a megrendelt áru megvásárlására vagy a szolgáltatás megrendelésére. Az e-shelf-labels jogosult a megrendelésben foglalt szerződéses ajánlatot az e-shelf-labels általi kézhezvételtől számított négy héten belül elfogadni.
2.4 Az e-Shelf-labels általi átvételi megerősítés és nyilatkozat írásban (faxon, e-mailben) történik. A nyújtandó szolgáltatást a visszaigazoló levélben részletesen ismertetjük. Az elektronikus polccímke részéről az elfogadó nyilatkozat az áru átadásával vagy a szolgáltatás nyújtásával is megtörténhet a szerződő partner részére.
2.5 A szerződés megkötésének feltétele, hogy az e-shelf-labels beszállítói helyesen és időben szállítsák a terméket. Ez csak abban az esetben érvényes, ha az e-shelf-labels nem felelős a szállítás elmaradásáért, különösen abban az esetben, ha az e-shelf-labels szállítójával egyező fedezeti ügyletet kötöttek. A szerződő felet haladéktalanul értesítjük az áru vagy a szolgáltatás elérhetetlenségéről. Az ellenértéket azonnal visszatérítik.

3. Árak, további költségek
3.1 Az árak euróban vannak feltüntetve, és a Német Szövetségi Köztársaságon belül értendők, a törvényes általános forgalmi adóval növelve.
3.2 Az e-shelf-labels által kiküldött ajánlat 30 napig érvényes, hacsak másképp nem rendelkezik. E tekintetben a visszaigazolás időpontja a döntő.
3.3 Gyári árak, és nem tartalmazzák a csomagolás, a fuvarozás, a postázás, a biztosítás és a telepítés költségeit, kivéve, ha kifejezetten másképp nem szerepel.

4. Fizetési feltételek
4.1. Nem meggyőző, elégtelen vagy negatív információ esetén (e-shelf-labels általi értékelés): előlegfizetés. Egyébként, és eltérő megállapodás hiányában, a számla kiállításától számított 10 nap nettó, levonások nélkül. Külföldről érkező megrendelések és/vagy külföldre történő szállítás esetén: előre fizetés.
4.2. Az e-shelf-labels visszavonhatja a halasztással történő kifizetés elfogadott feltételeit, ha olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek veszélyeztethetik a követelések érvényesítését. Minden más tekintetben a törvényes rendelkezések alkalmazandók. Az e-shelf-labels fenntartja a jogot, hogy bizonyos típusú fizetéseket visszautasítson.
4.3. Az e-shelf-labels fenntartja a jogot, hogy a megállapodás szerinti szolgáltatást levélben vagy elektronikusan, e-mailben számlázza ki.
4.4 A szerződő fél csak akkor jogosult a beszámításra, ha ellenkövetelését jogerősen megállapították vagy elismertük. A szerződő partner csak akkor élhet visszatartási jogával, ha ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.

5. Lemondási és az ebból következő költségek
5.1 A szerződéses partner általi lemondás költségekkel jár. A megrendelés lemondását írásban (pl. levél, fax, e-mail) kell megtenni. A megrendelés törlése esetén a vevőnek a törlés időpontjáig felmerült költségeket kiszámlázzák.
5.2. Ügyfélspecifikus gyártás (pl. egyedi címketartó, borítás vagy címke) lemondása esetén a felmerülő költségek a gyártás előkészítésének, a gyártástervezésnek és a gyártásfelszabadításnak a költségei. A szerződéses partner írásbeli gyártási vagy nyomdai jóváhagyását követően, tervezett lemondás esetén a feltüntetett számlaösszeget teljes egészében ki kell fizetni, mivel a gyártás ekkor már nem állítható le.
5.2 Az áruvásárlás elállása esetén az arányos nyereségkiesést és a szállítónak/gyártónak történő visszaküldés költségeit kell viselni; ha az áru olyan különleges, hogy a gyártónak történő visszaküldés nem lehetséges, a számla összegének 100%-át a vevőnek kell viselnie. A szerződő fél számlát kap az e-shelf-labels-től az elállási költségekről, amelyet a kézhezvételtől számított 10 napon belül kell kiegyenlíteni.

6. Szállítás és szolgáltatás
6.1 A szállítási határidőkre és szállítási időszakokra vagy teljesítési határidőkre és teljesítési időszakokra vonatkozó megállapodás csak akkor lép hatályba, ha az időpontot az e-shelf-labels kifejezetten írásban vagy telexen megerősíti. Egy ilyen megállapodás nem minősül rögzített időpontú ügylet meghatározásának.
6.2. Ha a szerződő fél az elállási jogot választja az elektronikus polccímke késedelme miatt, nem jogosult további kártérítésre. Minden más tekintetben a jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.
6.3. Az e-shelf-labels jogosult részszállításokat végezni, amennyiben ez a szerződő partner számára ésszerű.

7. Kockázatátruházás
7.1 Az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye az átadás-átvétellel, a teljesítési helytől eltérő helyre történő kiszállítással történő értékesítés esetén az árunak a szállítmányozó, a fuvarozó vagy a szállításra kijelölt más személy vagy intézmény részére történő átadásával száll át a szerződő félre. Az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő, ha a szerződő partner az átvétellel késedelembe esik.
7.2 A feldolgozásra vagy mintaként beküldött alkatrészek költségeit és kockázatát a szerződő fél viseli. Ezeknek a tételeknek a biztosítása a szerződő partner feladata, és saját költségén kell biztosítania.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1 Az e-shelf-labels fenntartja az áru tulajdonjogát mindaddig, amíg a szerződő partnerrel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes mértékben ki nem egyenlítődik.
8.2 A szerződő partner köteles az árut gondosan kezelni. Amennyiben karbantartási és ellenőrzési munkálatokra van szükség, a szerződő partner köteles ezeket rendszeresen elvégezni saját költségén.
8.3 A szerződő fél köteles az e-shelf-labels-t haladéktalanul értesíteni harmadik személyeknek az áruhoz való hozzáféréséről, például lefoglalás esetén, valamint az áru sérüléséről vagy megsemmisüléséről. A szerződő fél köteles haladéktalanul értesíteni az e-shelf-labels-t az áru tulajdonjogának megváltozásáról és szállítási cím megváltozásáról.
8.4 Az e-shelf-labels jogosult a szerződő fél szerződésszegése esetén, különösen fizetési késedelem vagy a jelen rendelkezés 2. és 3. pontja szerinti kötelezettségszegés esetén elállni a szerződéstől és visszakövetelni az árut.
8.5 A szerződő partner jogosult az árut rendes üzletmenetben továbbértékesíteni, amíg nem esik fizetési késedelembe. A zálogjog és a tulajdonjog biztosítékként történő átruházása nem megengedett. A szerződő partner már most az e-shelf-labels-re engedményezi a számla összegének megfelelő összes olyan követelést, amely a viszonteladás révén harmadik féllel szemben keletkezik. Az e-shelf-labels elfogadja az engedményezést. Az engedményezést követően a szerződő partner jogosult a követelés behajtására. Az e-shelf-labels fenntartja a jogot, hogy a követelést maga hajtsa be, amint a szerződő partner nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségeit és fizetési késedelembe esik.
8.6 Az áruk szerződő fél általi kezelése és feldolgozása mindig az e-shelf-labels, mint szállító vagy gyártó nevében és megbízásából történik. Ha az árukat olyan árucikkekkel dolgozzák fel, amelyek nem az e-shelf-labels tulajdonában vannak, az e-shelf-labels az új árucikkek tekintetében társtulajdont szerez az e-shelf-labels által szállított áruk és a többi feldolgozott árucikk értékének arányában. Ugyanez vonatkozik a keverés esetére is. A szerződő fél díjmentesen megtartja az elektronikus polccímkék (társ)tulajdonjogát.

9 Jótállás az árukra
9.1
Az új árukra vonatkozó jótállási idő a szerződő partnerrel szemben az áru leszállításától számított egy év. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a szerződő fél nem értesítette az e-shelf-labels-t kellő időben a hibáról. (9.3. pont) A használt árukra vonatkozó jótállás kizárt. Az e-shalf-labels által önkéntesen vállalt garanciákra és támogatásra a vonatkozó szolgáltatási katalógusok érvényesek, amelyek az interneten a www.e-shelf-labels.com oldalon, az e-shelf-labels brosúráiban és ajánlataiban találhatók, amennyiben azokban megállapodtak. A jótállásra, garanciára és támogatásra való jogosultság megszűnik, ha csak eredeti, e-shelf-labels eszközöket használnak. A jótállás és a garancia a kockázatátadást követően okozott károk esetén is megszűnik.
9.2 Az áruk hibái esetén az e-shelf-labels először is a hibák kijavításával vagy saját belátása szerint csereszállítással nyújt garanciát.
9.3. Ha a pótlólagos teljesítés meghiúsul, a szerződő fél saját belátása szerint kérheti a díjazás csökkentését (mérséklés) vagy a szerződéstől való elállást (elállás). Az utólagos teljesítés nem minősül meghiúsultnak mindaddig, amíg a szerződő partner nem szabott ésszerű határidőt az e-Shelf-labelsnek az utólagos teljesítésre. Kisebb szerződésszegés, különösen kisebb hibák esetén a szerződő partner nem jogosult elállni a szerződéstől. Az e-shelf-labels fenntartja a jogot, hogy a bejelentett hibákat a helyszínen, az ügyfél telephelyén szakképzett munkatársakkal ellenőriztesse.
9.4 A szerződő fél köteles a nyilvánvaló hibákat (beleértve a hibás vagy hiányos szállítással kapcsolatos reklamációkat) az áru átvételétől számított két héten belül írásban jelezni az e-shelf-labelsnek; ezen túlmenően a szerződő fél köteles a nem nyilvánvaló hibákat a felfedezéstől számított két héten belül írásban jelezni az e-shelf-labelsnek. Ellenkező esetben a szavatossági igény érvényesítése mindkét esetben kizárt. A határidő betartásához elegendő a hibaüzenet időben történő elküldése. A szerződéses partnert terheli a teljes bizonyítási teher valamennyi igényérvényesítési előfeltétel tekintetében, különösen magára a hibára, a hiba felfedezésének időpontjára és a hiba bejelentésének időszerűségére vonatkozóan. A hibaüzenet keretében a hibát és annak megnyilvánulását olyan részletességgel kell leírni, hogy a hiba vizsgálata és a működési hiba esetleges kizárása lehetséges legyen.
9.5 Ha a szerződő partner jogi vagy tárgyi hiba miatt úgy dönt, hogy a szerződéstől eláll, miután az utólagos teljesítés meghiúsult, a hiba miatt további kártérítési igénye nem keletkezik. Ha a szerződő partner úgy dönt, hogy kártérítést követel olyan hiba miatt, amelyért az e-shelf-labels felelős a sikertelen utólagos teljesítést követően, és ha az áru a szerződő partnernél marad, a kártérítés a vételár és a hibás áru értéke közötti különbségre korlátozódik, kivéve, ha az e-shelf-labels rosszhiszeműséggel vádolható.
9.6 Csak az e-shelf-labels termékleírása minősül elfogadottnak az áru minőségére vonatkozóan. A gyártó vagy harmadik felek nyilvános nyilatkozatai, ajánlásai vagy reklámjai nem minősülnek az áru minőségének szerződéses leírásának. Az áru kisebb eltérései esetén a szerződő fél nem jogosult a vételár csökkentésére.
9.7 Az ügyfélspecifikus gyártmányok (pl. címketartók vagy panelek) esetében a megrendelt mennyiség legfeljebb 10%-át kitevő rövid szállítás nem minősül a BGB 323. § (5) bekezdése szerinti jelentős kötelezettségszegésnek. Továbbá az e-shelf-labels felel a fényállóságért, a nyomtatott termékek színváltozatosságáért és színeltéréséért, valamint a laminálás minőségéért a technika állása szerint. A nyomdai színnek a színmintához vagy a nyomdakész mesterhez viszonyított kisebb eltérései nem adnak okot a szállítással kapcsolatos reklamációra. Ugyanez vonatkozik a sajtónyomtatványok és a nyomdai példányok összehasonlítására, valamint két gyártmány összehasonlítására is.
9.8 A szerződő fél vagy az általa megbízott harmadik személyek által végzett szállítások (beleértve az adathordozókat is) nem tartoznak az e-shelf-labels ellenőrzési kötelezettségének hatálya alá.
9.9 Pótlólagos teljesítés esetén a szerződő partner köteles az árut az eredeti csomagolásban visszaküldeni az e-shelf-labels-nek; a szállítási költségeket a szerződő partner viseli. A nem megfelelő csomagolás miatt a visszaszállítás során az áru megromlásának és elvesztésének kockázatát teljes mértékben a szerződő partner viseli. A szerződő félhez történő visszaszállítás a jótállási időszak alatt a szállító, a jótállási időszak után pedig a szerződő fél költségére történik.
9.10 A szerződő partner ellenőrzi a korrektúrákat a szedési és egyéb hibák tekintetében, és nyomdakésznek nyilvánítva visszaküldi vagy visszaküldi azokat. e-Shelf-labels nem vállal felelősséget a szerződő partner által figyelmen kívül hagyott hibákért. A gépelési hibákat díjmentesen kijavítjuk. A műtől való eltérés miatt szükséges változtatásokat, különösen a megrendelő és a szerző által végzett javításokat a rájuk fordított munkaidőnek megfelelően számlázzuk ki.
9.11 Ha a szerződő fél hibás összeszerelési útmutatót kap, az e-shelf-labels csak akkor köteles hibátlan összeszerelési útmutatót szállítani, és csak akkor, ha az összeszerelési útmutató hibája megakadályozza a megfelelő összeszerelést.
9.12 Ha a szerződő fél szavatossági igényt támasztott az e-shelf-labels-szel szemben, és kiderül, hogy vagy nincs hiba, vagy az állított hiba nem kötelezi az e-shelf-labels-t szavatossági kötelezettségre, a szerződő fél köteles megtéríteni az e-shelf-labels-nek az ebből eredő kárt, feltéve, hogy a szerződő fél súlyos gondatlanságból vagy szándékosságból felelős az e-shelf-labels-szel szemben támasztott igényért.
9.13 A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, amelyek a hibás telepítésből, a használati utasítás be nem tartásából, a szerződő fél vagy az e-shelf-labels által nem felhatalmazott harmadik fél által a terméken végzett szakszerűtlen beavatkozásból vagy módosításból erednek. A garancia nem érvényes továbbá, ha az eredeti műszaki jelöléseket, plombákat, sorozatszámokat vagy hasonló jelöléseket megváltoztatták vagy eltávolították. A jótállásból kizártak az olyan meghibásodások, amelyek az üzemi kopás és a normál elhasználódás, a kezelési hibák és a nem rendeltetésszerű használat, a külső hatások (nem megfelelő típusú árammal vagy feszültséggel való működés, nem megfelelő áramforráshoz való csatlakozás, tűz, villámcsapás, robbanás vagy hálózati túlfeszültség, bármilyen nedvesség), valamint a helytelen vagy hibás szoftver és/vagy feldolgozási adatok miatt keletkeztek.
9.14 A szavatossági igényeknek a szerződéses partner általi engedményezése kizárt.
9.15 A szerződő fél által a hiba miatt benyújtott kártérítési igények az áru leszállítását követő egy év elteltével elévülnek, kivéve, ha az e-shelf-labels rosszhiszeműséggel vádolható.
9.16 Jogi értelemben vett garanciákat nem nyújtunk. A gyártói garanciákat ez nem érinti.

10 Garancia a teljesítményre
10.1 Teljesítménybeli hibák esetén az e-shelf-labels először is saját belátása szerint javítás vagy új gyártás útján nyújt jótállást.
10.2 Amennyiben az e-shelf-labels a teljesítést komolyan és véglegesen megtagadja, a hiba elhárítását és az utólagos teljesítést aránytalan költségek miatt megtagadja, az utólagos teljesítés meghiúsul vagy a szerződő fél számára nem ésszerű, a szerződő fél választása szerint a teljesítés helyett csak a fizetés csökkentését (mérséklés) vagy a szerződéstől való elállást (elállás) és a felelősségkorlátozás (12. pont) hatálya alá tartozó kártérítést követelhet. Az utólagos teljesítés főszabály szerint csak az utólagos teljesítés második sikertelen kísérlete után minősül sikertelennek. Kisebb szerződésszegés, különösen kisebb hiba esetén a szerződő fél nem jogosult a szerződéstől elállni.
10.3 Ha az e-shelf-labels nem felelős a hibából eredő kötelezettségszegésért, a szerződő fél nem jogosult elállni a szerződéstől.
10.4 A szerződő partner hibák miatti jogai a szolgáltatás átvételétől számított egy év elteltével évülnek el. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az e-shelf-labels súlyos gondatlansággal vádolható, valamint az e-shelf-labels tulajdonítható testi vagy egészségkárosodás vagy a szerződő partner életének elvesztése esetén. A termékfelelősségről szóló törvény értelmében az elektronikus polccímkék felelőssége szintén érintetlen marad.
10.5 A hibák hamis, rosszindulatú elhallgatása vagy a minőségre vonatkozó garancia vállalása esetén a további igények nem sérülnek.
10.6 A szerződő fél jogi értelemben semmilyen garanciát nem kap az e-shelf-labels.

11. Tulajdonjog és szerzői jog
11.1 Az e-shelf-labels által az áruk előállításához felhasznált üzemi elemek, különösen a filmek, nyomólemezek, litográfiák, nyomólemezek és álló típusok az e-shelf-labels tulajdonában maradnak, még akkor is, ha külön számlázzák őket, és nem kerülnek kiszállításra.
11.2 A szerződő partner kizárólagosan felel azért, ha a megrendelésének teljesítésével jogokat, különösen harmadik személyek szerzői és iparjogvédelmi jogait sértik. A szerződő partner mentesíti az e-shelf-labels-t a harmadik felek ilyen jellegű, a jogok megsértése miatti követelései alól.

12. A felelősség korlátozása
12.1
Az e-shelf-labels nem felel a nem alapvető szerződéses kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért. Enyhén gondatlan kötelességszegés esetén az e-shelf-labels felelőssége az előre látható, szerződésszerű, közvetlen és arányos átlagos kárra korlátozódik az áru vagy a szolgáltatás típusának és értékének megfelelően. Ugyanez vonatkozik az e-shelf-labels törvényes képviselőinek vagy helyetteseinek enyhén gondatlan kötelességszegésére is.
12.2 A fent említett felelősségi korlátozások nem vonatkoznak a termékfelelősségből eredő követelésekre. Ezen túlmenően ezek a korlátozások nem érvényesek az e-shelf-labels tulajdonítható testi vagy egészségkárosodás vagy a szerződő partner életének elvesztése esetén.

13 A felelősség korlátozása a szerződő fél által szállított áruk tekintetében
13.1 A szerződő fél által biztosított anyagot, függetlenül annak jellegétől, díjmentesen kell eljuttatni az e-shelf-labels-hez. Eltérő megállapodás hiányában a szerződő fél vállalja, hogy a feldolgozandó mennyiségnél 5%-kal többet szállít a szokásos hulladékmennyiség fedezésére.

14. Záró rendelkezések
14.1
Alapvetően a Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének rendelkezései nem alkalmazandók. e-shelf-labels fenntartja a jogot, hogy a szerződő fél székhelye szerint alkalmazandó jogot válassza.
14.2 A jelen szerződésből eredő jogviták kizárólagos bírósági helye Passau, a teljesítés helye pedig Passau. Az e-shelf-labels fenntartja a jogot, hogy a szerződő partner székhelyét válassza bírósági helyként.
14.3 Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései, beleértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is, részben vagy egészben érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához, a német polgári törvénykönyv 306. § (2) bekezdésének sérelme nélkül.